انواع و خواص فاضلاب ها

انواع فاضلاب

1-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)

خواص فاضلاب های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ی آب در شهرها تغییر می کند.

رنگ فاضلاب –  رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری ، فاضلاب کهنه : تیره و سیاه )

بوی فاضلاب- ناشی از گازهای است که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می آید . بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می باشد.(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهمترین گازی است که از کار باکتری های هوازی تولید می شود.)

درجه ی اسیدی – فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند . با شروع عمل گندیدگی درجه ی اسیدی فاضلاب کاهش می یابد. ( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن)

دمای فاضلاب-  به علت فعالیت باکتری های آن، درجه ی گرمای فاضلاب  معمولا بیشتر از درجه ی گرمای آب در همان محیط است .

مواد خارجی در فاضلاب – مقدار مواد خارجی آن در حدود 0.1 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد.، که نزدیک به نیمی از آنرا موادآلی و بقیه آنرا مواد معدنی تشکیل می دهد.

وزن مخصوص فاضلاب – در حدود 0.99 تن بر متر مکعب است.

2- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملا بستگی به نوع فرآورده ی کارخانه دارد.

1. Household Waste (Domestic wastewater)
Domestic wastewater at an almost identical properties and the concentration depending on the amount of water consumption per capita in urban change.
Color Wastewater – Wastewater color representing its life. (New sewer: gray, old sewer: dark)
Fazlab- odor emissions from the decay of organic material comes into effect. Most of the old sewer smell is caused by H2S gas. (Hydrogen sulfide activity of anaerobic bacteria, carbon dioxide, the gas that is produced from anaerobic bacteria.)
Degree of acidity – pure and fresh domestic wastewater are usually neutral or alkaline leaning. With the start of the acidic wastewater is reduced sepsis. (Increased temperature, increased speed putrefaction)
Fazlab- temperature due to its antibacterial activity, grade waste heat is often higher than the temperature of the hot water in the environment.
Foreign matter in the wastewater – the amount of foreign material in the water is 0.1 percent and the rest of it., Nearly half of it organic, and other minerals to form.
Specific gravity sewer – about 0.99 tons per cubic meter.
2. Industrial Wastewater (Industrial wastewater)
Properties of industrial wastewater and wastewater plants are completely dependent on the type of products factory.

3-stage water purifier, water purifier aqua clean, aqua tek treatment of waste water treatment systems, wastewater treatment Yazd, domestic sewage, industrial waste water treatment, wastewater treatment, hotel, aerobic wastewater treatment, wastewater treatment, treatment of domestic sewage, municipal waste water treatment, wastewater treatment, municipal wastewater treatment, wastewater treatment systems, wastewater treatment process

  • تصفیه فاضلاب خانگی