فرایند نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه آب خانگی

نانو ذرات مغناطیسی دستگاه تصفیه آب

نانوذرات مغناطیسی
Magneto ferritin
نانوذرات مغناطیسی معمولاً به عنوان جاذب و نانوکاتالیست برای تصفیه آب بررسی شده‌اند. شرکت انگلیسی Nano Magnetics، نانوذرات مغناطیسی را تحت عنوان Magneto ferritin ارائه کرده و مشغول بررسی توانایی آن برای انجام اسمز پیش‌رونده (forward osmosis) به عنوان گزینه‌ای با بازدهی انرژی برای اسمز معکوس است. در چنین سیستمی‌از نانوذرات مغناطیسی برای تولید فشار اسمزی مورد نیاز برای راندن آب از میان یک غشای فیلتراسیون استفاده شده‌اند. برخلاف اسمز معکوس که برای تولید فشار اسمزی نیازمند انرژی ورودی است.
حذف آلودگی‌ها
Magneto ferritin با توانایی اسمز پیش‌رونده، برای نمک‌زدایی در نظر گرفته شده است؛ اگر چه با توجه به به نوع غشای مصرفی قادر به حذف آلودگی‌های دیگر نیز هست.
مقدار تصفیه آب شرکت Nano Magnetics اشاره می‌کند که Magneto ferritin را می‌توان از آب، بازیافت و بدون هیچ محدودیت ویژه‌ای دوباره استفاده کرد.
هزینه
اطلاعات خاصی نسبت به هزینه‌های Magneto ferritin در دسترس نیست؛ اما به گفته شرکت Nano Magnetics عمر طولانی و استفاده مجدد این مواد آنها را نسبت به اسمز معکوس از لحاظ هزینه بسیار مناسب‌تر نموده است. همچنین اسمز پیش‌رونده هزینه‌های مرتبط با انرژی را تا ۴۰ درصد هزینه‌های اسمز معکوس کاهش می‌دهد.

نانوذرات مغناطیسی در یک طرف غشاء برای ایجاد غلظت، به صورت غیرتعادلی به منبع آب اضافه شده‌اند. این اختلاف غلظت فشار اسمزی مورد نیار برای راندن آب منبع از میان غشاء را ایجاد خواهد کرد. سپس نانوذرات می‌توانند با استفاده از میدان مغناطیسی از آب خالص‌سازی شده، بازیافت شوند.

بررسی روش‌های خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نان

نانو، دلالت بر یک واحد بسیار کوچک در علم اندازه گیری دارد. یک نانومتر معادل ۹-۱۰ متر یا به عبارتی یک میلیاردم متر است. اخیراً با ورود فناوری‌های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می‌شوند. کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست‌ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها، توانایی‌های این فناوری در تصفیه آب و با توجه به انواع آلودگی‌های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

Magnetic nanoparticles
Magneto ferritin
Magnetic nanoparticles commonly used as absorbent and nanocatalyst for water purification have been studied. English company Nano Magnetics, magnetic nanoparticles as Magneto ferritin offer and is reviewing its ability to perform progressive osmosis (forward osmosis) as an option for the energy efficiency of reverse osmosis. In such Systmyaz magnetic nanoparticles to produce osmotic pressure required to force water through a filtration membrane used. Unlike reverse osmosis requires energy to produce osmotic pressure input.
Removal of contamination
Magneto ferritin with progressive osmosis capability, intended for desalination, although according to the type of membrane used to remove other contaminants as well.
Water purification Nano Magnetics Magneto ferritin level indicates that the water can be recycled and re-used without any special restrictions.
Cost
Magneto ferritin specific details of the costs is not available, but the company said Nano Magnetics long life and reuse of these materials in terms of cost compared to reverse osmosis is very suitable. The progressive osmosis energy-related costs by 40% reduces the costs of reverse osmosis.

Magnetic nanoparticles on one side of the membrane to establish concentration equilibrium for water source added. This difference in concentration of the osmotic pressure of needing to push water through the membrane will create source. The nanoparticles can use the magnetic field of water purification, be recycled.

Methods of water purification technology using bread

Nano, implies a very small unit of measurement. A nanometer is a billionth of a meter, or 9.10 meters. Most recently with the arrival of new technologies such as biotechnology and nanotechnology, materials and new solutions for water and waste water treatment as well as industrial and agricultural introduced or are. Nanotechnology applications in this regard include: nano-filters, nano-photocatalyst, nano-porous materials, nano particles, nano-sensors, the capabilities of this technology in water treatment and pollution due to the variety of different parts of Iran were evaluated.

 Water purifier crystal, resin, active coal Chabahar desalination, desalination how it works, is desalination, desalination agricultural wells, household water purification fluxtek, household water purification kflow, household water purification puritec, water household good, household water purifiers in Karaj, household water purification dolphins, buy household water treatment, household water purifier, household water purifier aqua life, home water purifier hygienic, domestic water purifier hyundai