فیلتر کربن نهایی

کربن فیلتر نهایی

در مرحله پنجم دستگاه های پنج مرحله ای ، فیلتر کوچکی به نام فیلتر کربن نهایی وجود دارد. جنس و عملکرد این فیلتر دقیقا مشابه فیلترهای کربن فعال است که وظیفه اصلی این فیلتر حذف طعم و بوی نامطبوعی است که ممکن است در اثر ماندن آب در منبع ذخیره دستگاه ، به وجود آمده باشد.

 

از آنجا که فیلتر کربن نهایی ، در معرض آب تصفیه شده قرار دارد که عاری از هرگونه کلر ، گازهای شیمیایی و مواد آلی است ، لذا زمان اشباع شدن این فیلتر طولانی تر و عمر مفید آن بیشتر است. به طور متوسط این فیلتر می بایست بعد از گذشت یک سال تعویض شود.

In the fifth step of the five step process,
There is a small filter, carbon filter.
Gender And the performance of the filter is exactly the same as activated carbon filters The main function of this filter is to eliminate unpleasant odor and flavor
Which may be due to water retention in the storage device to come.
Since the carbon filter,Exposed to water that is free of chlorine,
Chemical and organic materials, so the saturation of the filter is longer shelf life.
On average, the filter must be replaced after about a year.

Industrial water filter, water filter, water treatment, Safe, Safe price expensive water filtration system, water purification soft water, domestic water treatment Water Tech Water Purifier innocent Branch Water Purifier, Water site Safe, Safe water company, the price of refined single water water, water Purifier price soft water, domestic water treatment dealers in Karaj, representing water, Safe, Safe water

  • تصفیه آب سافت واتر
  • سافت واتر