کیفیت و کمیت آب ورودی به دی اریتور

دي اريتور

اکثر صنایع تولیدی به تناسب تولیدات خط از واحدهای مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از دیگ های بخارسیستم های حرارتی و برودتی و … لذا کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم باید دارای کیفیت قابل قبولی از لحاظ فیزیکی و شیمیایی باشد. یکی از این دستگاه ها که در تنظیم کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم هایی بکار می رود  که دی اریتور نام دارد که به سیستم های حذف کننده گازهای محلول (خصوصا اکسیژن) از آب شناخته می شود .

از مهمترین مزایای استفاده از دی اریتور عبارتند از :

جلوگیری از خوردگی در سیستم

عدم ایجاد رسوبات ناشی از انجام واکنش های شیمیایی

بالا بردن کیفیت آب مورد نیاز سیستم

Most manufacturing industries in proportion to the production line of various units that include
Boilers heating and cooling systems, etc. The quantity and quality of water entering the system must be of acceptable quality in terms of physical and chemical. One of these devices which regulate the quality and quantity of water entering the system is used Deaerators .

The system removes the dissolved gases (particularly oxygen) of water is known.

The main advantages of Deaerators are:

 Prevent corrosion in the system

 Lack of chemical residues.

 Enhance the quality of water to the system

 Industrial and semi-industrial water treatment system, hard fat Gyr, stuck deaerator, deaerator is, Deaerators thermal expansion, thermal Deaerators, Deaerators Boiler, Radiator Deaerators, Deaerators is calculated Deaerators de Arytvr, source, the deaerator in the boiler, maps Deaerators, Deaerators duty, catalog Deaerators